UWAGA ! Witryna korzysta z plików cookie wyłącznie dla Twojej wygody i służą jedynie do identyfikacji bieżącej sesji .
Korzystając z witryny wyrażasz zgodę na ich stosowanie zgodnie z ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w tym miejscu!
SM SILESIA

Zawiadomienie o Walnym Zgromadzeniu SM SILESIA

Przetargi nieograniczone

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „SILESIA” w Katowicach ul. Głuszców 9 ogłasza przetargi nieograniczone na:

1. termomodernizację wraz demontażem płyt azbestowych budynków mieszkalnych

przy ul. Radockiego 72, 86, 112.

2. budowę pawilonu handlowego zlokalizowanego w Katowicach

przy ul. Radockiego 150 na działkach nr 35/8 oraz 28/16 wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji

pozwolenia na użytkowanie.

Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Działu Remontów tel. (32) 20-28-034 wew. 313 i 413 lub Działu Inspektorów Nadzoru wew. 327.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia będzie dostępna w siedzibie Spółdzielni w Katowicach przy ul. Głuszców 9 pokój nr 6 lub drogą elektroniczną po wcześniejszym zgłoszeniu.

Posiedzenie Rady Nadzoreczej

Informujemy, że w dniu 24.04.2019 r. odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej SM „Silesia” z następującym porządkiem obrad :

1. Otwarcie posiedzenia.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Badanie sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2018 r.:

a) opinia biegłego rewidenta

b) opinia Komisji Rewizyjnej

c) dyskusja i przyjęcie wniosków

d) podjęcie uchwały.

4. Ocena pracy Zarządu Spółdzielni za 2018 r.

5. Przyjęcie protokołu posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 25.03.2019 r.

6. Przyjęcie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2018 r.

7. Informacja Zarządu n/t bieżących działań Spółdzielni.

8. Informacja o działaniach rad osiedli.

9. Korespondencja.

10. Zakończenie posiedzenia.

Protokół z posiedzenia zostanie zamieszczony na stronie internetowej po jego przyjęciu przez Radę Nadzorczą.

Plan Gospodarczo - Finansowy

Plan Gospodarczo – Finansowy został zatwierdzony przez Radę Nadzorczej Uchwałą nr 7/19 dnia 25.03.2019r.

Ze względu na obszerność przedmiotowego planu prezentujemy tylko zestawienia zbiorcze dot.:

funduszu remontowego, gospodarki nieruchomościami, pozostałej działalności spółdzielni, które są dostępne w zakładce Plan Godpodarczo-Finansowy po zalogowaniu. kliknij tutaj.

Szczegółowy plan gospodarczo-finansowy dostępny jest do wglądu w administracjach osiedlowych oraz siedzibie spółdzielni przy ul. Głuszców 9 (pok. nr 12). Planowany zakres prac remontowych nieruchomości jest wywieszony na tablicach ogłoszeń w budynkach danej nieruchomości.

E-maile kierowane do Spółdzielni

Do naszej Spółdzielni coraz częściej przychodzi korespondencja pocztą mailową . Wobec powyższego uprasza się osoby korzystające z tej formy o podawanie nazwiska i adresu zamieszkania.

Brak tych danych będzie skutkował nie udzieleniem odpowiedzi na korespondencję.