UWAGA ! Witryna korzysta z plików cookie wyłącznie dla Twojej wygody i służą jedynie do identyfikacji bieżącej sesji .
Korzystając z witryny wyrażasz zgodę na ich stosowanie zgodnie z ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w tym miejscu!
SM SILESIA

Walne zgromadzenie w spółdzielni mieszkaniowej a epidemia koronawirusa

 Spółdzielnia Mieszkaniowa "SILESIA" co roku w maju lub czerwcu zwoływała Walne Zgromadzenie. Jednakże w roku 2020r. rozprzestrzeniający się koronawirus COVID-19 miał znaczący wpływ na organizację zgromadzeń. W związku z wprowadzonym na terenie kraju stanem epidemii,  z dniem     1 kwietnia 2020r. weszła w życie ustawa z dnia 31 marca 2020r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, zwana specustawą antykryzysową.

Art. 90 powołanej ustawy stanowi:

Jeżeli ustawowy termin zwołania walnego zgromadzenia spółdzielni albo zebrania właścicieli lokali przypada w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, trwającego w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy lub ogłoszonego bezpośrednio po okresie trwającym w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy, ulega on przedłużeniu o 6 tygodni od dnia odwołania tego stanu.

W związku z powyższym o terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia zostaną Państwo poinformowani, zgodnie z treścią Statutu, co najmniej na 21 dni przed jego zwołaniem.

Komunikat na temat bieżącej pracy SM SILESIA

SZANOWNI MIESZKAŃCY

Spółdzielnia Mieszkaniowa „SILESIA” informuje, że częściowo przywraca możliwość bezpośredniej obsługi mieszkańców w siedzibie Spółdzielni oraz administracjach osiedlowych. Od 01.07.2020r. przywraca się możliwość osobistego załatwiania spraw w godzinach:

 • poniedziałek, wtorek, czwartek – 11:00-13:00
 • środa – 13:00-17:00
 • piątek – nieczynne

W wyjątkowych, uzasadnionych przypadkach dopuszcza się możliwość indywidualnego, bezpośredniego kontaktu z pracownikiem Spółdzielni, poza wyznaczonymi powyżej dniami, po uprzednim telefonicznym umówieniu.

Obsługa mieszkańców będzie odbywać się z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa (pomiar temperatury, dezynfekcja rąk, rękawiczki, maseczka).

W przypadku wystąpienia awarii lub zagrożenia bezpieczeństwa prosimy o kontakt telefoniczny z służbami technicznymi Spółdzielni. W lokalach będą wykonywane jedynie prace awaryjne, a wszystkie planowane przeglądy okresowe w lokalach zostają zawieszone aż do odwołania.

W związku z zapobieganiem i przeciwdziałaniem zakażeniu koronawirusem SARS-CoV-2 w dalszym ciągu zachęcamy do załatwiania wszelkich spraw drogą pocztową, mailową lub telefonicznie. Ponownie informujemy, że kontakt z służbami Spółdzielni jest możliwy drogą telefoniczną lub elektroniczną:

telefony w godzinach pracy spółdzielni:

 • Centrala Spółdzielni - 32 202 80 34
 • Administracja „Odrodzenia” - 32 206 11 26
 • Administracja „Południe” - 32 202 90 02

telefon awaryjny po godzinach pracy spółdzielni:

 • dyżur - 607 692 272

W dalszym ciągu, dwukrotnie w ciągu doby, dodatkowej dezynfekcji na klatkach schodowych poddawane są miejsca najczęściej używane (dotykane) czyli poręcze, przyciski, klamki itp. Dezynfekcji poddawane są również place zabaw i siłownie plenerowe ( codziennie w dni robocze do godz. 10:00 ).

Apelujemy o niezwykle odpowiedzialne zachowanie i dostosowanie się do powyższych zaleceń w osobistym oraz wspólnym interesie Mieszkańców i pracowników naszej Spółdzielni.

Przetarg

     Spółdzielnia Mieszkaniowa „SILESIA” z siedzibą w Katowicach przy ul. Głuszców 9 informuje, że dnia 15.07.2020 r. o godzinie 15.oo odbędzie się ustny, nieograniczony przetarg na ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego położonego w Katowicach przy ul. Radockiego 290/13, pow. użytk. 61,40 m2.

Mieszkanie składa się z 3 pokoi, kuchni, łazienki, ubikacji i przedpokoju usytuowane jest na IV piętrze, w budynku IV piętrowym.

Cena wywoławcza 247.600,00 zł

Lokal mieszkalny można oglądać po uprzednim telefonicznym porozumieniu się z administracją pod numerem telefonu (32) 206 11 26.

Osoby stawające do przetargu obowiązane są wnieść wadium w wysokości 5% ceny wywoławczej przelewem na rachunek bankowy SM „Silesia” :

76 1020 2313 0000 3402 0023 9954.

Wadium powinno wpłynąć na konto Spółdzielni nie później niż w dniu poprzedzającym termin przetargu tj. do 14.07.2020 r.

Wpłata po tym terminie nie upoważnia do brania udziału w przetargu. Spółdzielnia zachowuje na swoją rzecz wadium bez obowiązku jego zwrotu gdy przystępujący do przetargu nie weźmie w nim udziału.

Spółdzielnia informuje, że przetarg odbędzie się zgodnie z zasadami ustalonymi w Regulaminie określającym tryb i zasady przetargu na ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego, z którego treścią należy zapoznać się na stronie internetowej www.smsilesia.katowice.pl (Regulaminy).

Wylicytowana cena nabycia przedmiotowego lokalu mieszkalnego winna być uiszczona na rachunek bankowy SM”Silesia” jw. w terminie do 31.08.2020 r. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu w każdym czasie i bez podania przyczyn.

Bliższych informacji udziela Dział Członkowski tel. (32) 2028-034.

Ponowne uruchomienie placów zabaw i siłowni plenerowych

SZANOWNI MIESZKAŃCY !!!

Spółdzielnia Mieszkaniowa „SILESIA” informuje, że z dniem 15.06.2020r. przywraca możliwość korzystania z placów zabaw i siłowni plenerowych jednocześnie apelując do rodziców i opiekunów o odpowiedzialne zachowanie, które wyeliminuje zagrożenie bezpieczeństwa zarówno dla ich dzieci, jak i pozostałych osób przebywających na terenie placu zabaw i siłowni.

W przypadku dużej liczby osób już przebywających na terenie placu zabaw, siłowni, prosimy o wybranie innej lokalizacji na wypoczynek i zabawę. Zalecamy także dezynfekcję rąk dzieci i dorosłych przy wejściu i wyjściu z placu zabaw lub siłowni.

Pamiętajmy o utrzymaniu dystansu społecznego, a jeśli nie ma takiej możliwości, to o zasłanianiu nosa i ust zarówno przez dorosłych jak i dzieci powyżej 4 roku życia.

Ponadto informujemy, że place zabaw i siłownie plenerowe poddawane są bieżącej dezynfekcji przez służby techniczne Spółdzielni codziennie w dni robocze do godziny 10:00

Wyciąg z Wytycznych Głównego inspektora Sanitarnego dotyczących zasad organizacji i funkcjonowania placów zabaw w dobie COVID-19.

Celem wytycznych jest zwiększenie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dzieci korzystających z placów zabaw, jak również ich opiekunów poprzez minimalizowanie ryzyka zakażenia wirusem SARS-CoV-2.

 1. Uczestnikiem placu zabaw może być dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną (dotyczy to również opiekunów).
 2. Opiekunowie powinni zachować dystans społeczny między sobą wynoszący co najmniej 2 m (dotyczy to osób, które wspólnie nie zamieszkują lub nie gospodarują).
 3. W sytuacji, gdy na placu zabaw nie można zachować dystansu społecznego wynoszącego 2 m z uwagi na dużą liczbę przebywających osób, zaleca się rezygnację z rekreacji lub jej kontynuację w późniejszym czasie.
 4. Zaleca się, aby opiekunowie wyposażeni byli w środki pozwalające na utrzymanie higieny dziecka np. chusteczki do umycia rąk oraz czuwali, nad przestrzeganiem podstawowych zasad higieny (np. unikanie bliskiego kontaktu twarzą w twarz z innymi uczestnikami podczas zabawy, kasłanie/kichanie w chusteczkę lub zgięcie łokciowe – nie w kierunku innych).
 5. Należy bezwzględnie pamiętać o higienie rąk dziecka oraz opiekuna każdorazowo po zakończonej zabawie na placu zabaw. (zasady prawidłowego mycia rąk )
 6. Nie zaleca się angażowania w opiekę nad dzieckiem (lub dziećmi) korzystającym z placu zabaw osób powyżej 60 roku życia lub z istotnymi problemami zdrowotnymi.
 7. Nie jest wskazane spożywanie posiłków oraz napoi w trakcie zabawy.
 8. W przypadku gdy dziecko manifestuje bądź przejawia niepokojące objawy choroby należy niezwłocznie przerwać pobyt na placu zabaw.
 9. W przypadku gdy dziecko podczas zabawy korzysta z własnych zabawek, opiekunowie powinni na bieżąco pilnować, aby nie były one udostępniane innym dzieciom, a po powrocie do domu zostały przynajmniej umyte z użyciem detergentu lub wyprane.

Dodatek mieszkaniowy

Od dnia 1 marca 2020r. wysokość najniższej emerytury wynosi 1.200,00 zł brutto, w związku z czym o dodatek mieszkaniowy można się ubiegać, jeżeli średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego uzyskany w okresie trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie dodatku nie przekracza:

- 175% kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym tj. 2.100,00

- 125% kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie wieloosobowym tj. 1.500,00

Wielkość mieszkania, która ma wpływ na otrzymanie dodatku nie uległa zmianie. Dla przypomnienia podajemy, że nie może ona przekroczyć:

 • dla 1 osoby 35 m2

 • dla 2 osób 40 m2

 • dla 3 osób 45 m2

 • dla 4 osób 55 m2

 • dla 5 osób 65 m2 + 5 m2 dla każdej następnej osoby.

Dopuszczalne jest przekroczenie powierzchni normatywnej do 30%.

Jeśli w lokalu mieszka osoba niepełnosprawna, poruszająca się na wózku, lub jeżeli niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w odrębnym pokoju, wielkość powierzchni normatywnej zwiększa się o 15 m2.

Wnioski o dodatek mieszkaniowy są do pobrania na stronie internetowej MOPS www.mops.katowice.pl lub w Terenowym Punkcie Pomocy Społecznej. Wypełniony wniosek należy złożyć w siedzibie Terenowego Punktu Pomocy Społecznej przy ul. Łętowskiego 6a.