UWAGA ! Witryna korzysta z plików cookie wyłącznie dla Twojej wygody i służą jedynie do identyfikacji bieżącej sesji .
Korzystając z witryny wyrażasz zgodę na ich stosowanie zgodnie z ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w tym miejscu!
SM SILESIA

Przetargu na najem instytucjonalny

    Spółdzielnia Mieszkaniowa „SILESIA” ul. Głuszców 9 w Katowicach informuje wszystkich zainteresowanych, że dnia 11.08.2021 r. o godzinie 1500 w siedzibie Spółdzielni odbędzie się przetarg w formie aukcji dot. stawki czynszu najmu na lokal mieszkalny nr 83 przy ul. Gen. Jankego 116 w Katowicach - umowa najmu instytucjonalnego na okres 5 lat.

Pisemne oferty należy składać w terminie do 10.08.2021 r. na adres Spółdzielni: 40-668 Katowice, ul. Głuszców 9.

Oferta winna zawierać dowód uiszczenia na rzecz Spółdzielni wadium w kwocie 1.000,00 zł (słownie: jedentysiączłotych) na rachunek Spółdzielni:

PKO BP I O/K-ce 76 1020 2313 0000 3402 0023 9954.

Lokal mieszkalny jw. o powierzchni użytkowej 72,12 m2 składa się z 4 pokoi, kuchni, przedpokoju, łazienki, ubikacji, usytuowany jest na X piętrze, w X-piętrowym budynku.

Ceną wywoławczą w przetargu będzie stawka czynszu najmu w wysokości 16,67 zł/m2 + media (woda i CO).

Kaucja zabezpieczająca to 6- krotność miesięcznego czynszu obliczonego według wylicytowanej stawki czynszu – wymagana wpłata do 5-ciu dni od daty wygranego przetargu. Mieszkanie można oglądać w dniach od 2 do 10 sierpnia br. r. po uprzednim telefonicznym porozumieniu się z Administracją „Targowisko” ul. Fredry 5 tel. 32 202-90-02.

Wzór umowy najmu instytucjonalnego do wglądu w Dziale Członkowskim (pokój nr 2).

Zastrzegamy, że wadium przypadnie w całości na rzecz Spółdzielni, jeśli składający ofertę nie przystąpi do przetargu lub jeżeli, pomimo wygranego przetargu nie zawrze umowy najmu. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu w każdym czasie i bez podania przyczyn.

Bliższych informacji udziela Dział Członkowski Spółdzielni (pokój nr 2), nr tel. 32 202-80-34 wewn. 2.

Dodatek mieszkaniowy

ZMIANY ZASAD PRZYZNAWANIA DODATKU MIESZKANIOWEGO OD DNIA 1 LIPCA 2021R.

     Na podstawie nowelizacji Ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2021r. poz.11) przedstawiamy kilka najistotniejszych zmienionych zasad przyznawania dodatku mieszkaniowego:

- dodatek przysługuje najemcom albo podnajemcom lokali mieszkalnym, zamieszkujących w tych lokalach,

- dodatek mieszkaniowy przysługuje w związku z zamieszkiwaniem w jednym lokalu mieszkalnym albo zajmowaniem jednego lokalu mieszkalnego,

- dodatek mieszkaniowy przysługuje ww. osobom, jeżeli w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o jego przyznanie średni miesięczny dochód przypadający na jednego członka gospodarstwa domowego wnioskodawcy nie przekroczył w gospodarstwie:

1) jednoosobowym – 40 %,

2) wieloosobowym - 30 %

przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, obowiązującego w dniu złożenia wniosku.

Wielkość mieszkania, która ma wpływ na otrzymanie dodatku nie uległa zmianie. Dla przypomnienia podajemy, że nie może ona przekroczyć:

• dla 1 osoby 35 m2

• dla 2 osób 40 m2

• dla 3 osób 45 m2

• dla 4 osób 55 m2

• dla 5 osób 65 m2 + 5 m2 dla każdej następnej osoby.

Dopuszczalne jest przekroczenie powierzchni normatywnej do 30%. Jeśli w lokalu mieszka osoba niepełnosprawna, poruszająca się na wózku, lub jeżeli niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w odrębnym pokoju, wielkość powierzchni normatywnej zwiększa się o 15 m2.

Pełnych informacji udziela Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Najbliższy punkt MOPS – Katowice ul. Łętowskiego 6A. tel. 32 206-15-68.

Wnioski o dodatek mieszkaniowy są do pobrania na stronie internetowej MOPS www.mops.katowice.pl lub w Terenowym Punkcie Pomocy Społecznej. Wypełniony wniosek należy złożyć w siedzibie Terenowego Punktu Pomocy Społecznej przy ul. Łętowskiego 6a.

Poszukujemy wykonawców

Spółdzielnia Mieszkaniowa „ SILESIA” poszukuje wykonawców na wykonanie :

- remontu schodów wejściowych do budynków

- malowanie klatek schodowych

- remontu balkonów przy ul. Gen. Jankego 120;

- remontu nawierzchni z kostki brukowej oraz nawierzchni z mieszanki bitumicznej.

E-maile kierowane do Spółdzielni

Do naszej Spółdzielni coraz częściej przychodzi korespondencja pocztą mailową.

Wobec powyższego uprasza się osoby korzystające z tej formy o podawanie nazwiska i adresu zamieszkania.

Brak tych danych będzie skutkował nie udzieleniem odpowiedzi na korespondencję.

Ubezpieczenie mieszkania UNIQA

 

 

WNIOSEK - kliknij tutaj