UWAGA ! Witryna korzysta z plików cookie wyłącznie dla Twojej wygody i służą jedynie do identyfikacji bieżącej sesji .
Korzystając z witryny wyrażasz zgodę na ich stosowanie zgodnie z ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w tym miejscu!
SM SILESIA

Przetarg nieograniczony na ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego

Spółdzielnia Mieszkaniowa „SILESIA” z siedzibą w Katowicach przy ul. Głuszców 9 informuje, że dnia 14.12.2022 r. o godzinie 15oo odbędzie się ustny, nieograniczony przetarg na ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego położonego w Katowicach przy ul. Tyskiej 2/2 o pow. użytk. 36,80 m2.

Mieszkanie składa się z 2 pokoi, kuchni, łazienki z ubikacją i przedpokoju, usytuowane jest na I piętrze IV-piętrowego budynku.

Cena wywoławcza 198.000,00 zł

Lokal mieszkalny można oglądać po uprzednim telefonicznym porozumieniu się z administracją pod numerem telefonu (32) 202 90 02.

Osoby stawające do przetargu obowiązane są wnieść wadium w wysokości 5% ceny wywoławczej przelewem na rachunek bankowy SM „Silesia” :

76 1020 2313 0000 3402 0023 9954

Wadium powinno wpłynąć na konto Spółdzielni nie później niż w dniu poprzedzającym termin przetargu tj. do 13.12.2022 r.

Wpłata po tym terminie nie upoważnia do brania udziału w przetargu. Spółdzielnia zachowuje na swoją rzecz wadium bez obowiązku jego zwrotu gdy przystępujący do przetargu nie weźmie w nim udziału.

Spółdzielnia informuje, że przetarg odbędzie się zgodnie z zasadami ustalonymi w Regulaminie określającym tryb i zasady przetargu na ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego, z którego treścią należy zapoznać się na stronie internetowej www.smsilesia.katowice.pl (Regulaminy) lub w siedzibie Spółdzielni.

Wylicytowana cena nabycia przedmiotowego lokalu mieszkalnego winna być uiszczona na rachunek bankowy SM”Silesia” jw. w terminie 6 tygodni od rozstrzygnięcia przetargu.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu w każdym czasie i bez podania przyczyn.

Bliższych informacji udziela Dział Członkowski tel. (32) 202 80 34 wewn. 2.

Nowy Regulamin Rozliczania Kosztów Eksploatacji

W dniu 23.11.2022r. Uchwałą Rady Nadzorczej nr 20/22 został zatwierdzony nowy Regulamin rozliczania kosztów eksploatacji i utrzymania nieruchomości oraz zasad ustalania opłat w Spółdzielni Mieszkaniowej „Silesia”” w Katowicach.

Regulamin ten będzie obowiązywał od 1 stycznia 2023r.

Regulamin obecnie obowiązujący (zatwierdzony Uchwałą Rady Nadzorczej nr 68/12 z 04.06.2012r.) oraz nowy, który będzie obowiązywał od 01.01.2023r. są dostępne do wglądu na stronie internetowej Spółdzielni w zakładce regulaminy.

Przetarg na stawkę czynszu najmu instytucjonalnego

Spółdzielnia Mieszkaniowa „SILESIA” ul. Głuszców 9 w Katowicach informuje wszystkich zainteresowanych, że dnia 7.12.2022 r. o godzinie 15.oo w siedzibie Spółdzielni odbędzie się przetarg w formie aukcji dot. stawki czynszu najmu na lokal mieszkalny nr 4 przy ul. Zbożowej 16 w Katowicach - umowa najmu instytucjonalnego na okres 3 lat.

Pisemne oferty należy składać w terminie do 6.12.2022 r. na adres Spółdzielni: 40-668 Katowice, ul. Głuszców 9.

Oferta winna zawierać dowód uiszczenia na rzecz Spółdzielni wadium w kwocie 1.000,00 zł (słownie: jedentysiączłotych) na rachunek Spółdzielni:

PKO BP I O/K-ce 76 1020 2313 0000 3402 0023 9954

Lokal mieszkalny jw. o powierzchni użytkowej 37,91 m2 składa się z 2 pokoi, kuchni, przedpokoju, łazienki z ubikacją, usytuowany jest na parterze, w IV-piętrowym budynku.

Ceną wywoławczą w przetargu będzie stawka czynszu najmu w wysokości 28,68 zł/m2 + media.

Kaucja zabezpieczająca to 6- krotność miesięcznego czynszu obliczonego według wylicytowanej stawki czynszu – wymagana wpłata do 5-ciu dni od daty wygranego przetargu.

Mieszkanie można oglądać od 1.12.2022 r. po uprzednim telefonicznym porozumieniu się z Administracją „Południe” ul. Fredry 5, tel. 32/2029-002.

Wzór umowy najmu instytucjonalnego do wglądu w Dziale Członkowskim (pokój nr 2).

Zastrzegamy, że wadium przypadnie w całości na rzecz Spółdzielni, jeśli składający ofertę nie przystąpi do przetargu lub jeżeli, pomimo wygranego przetargu nie zawrze umowy najmu.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu w każdym czasie i bez podania przyczyn.

Bliższych informacji udziela Dział Członkowski Spółdzielni (pokój nr 2), nr tel. 032/2028034 wewn. 2.

Przetarg pisemny ofertowy na wynajem schowków

Spółdzielnia Mieszkaniowa SILESIA w Katowicach informuje, że dnia 14.12.2022r. odbędzie się przetarg pisemny ofertowy na wynajem schowków (pomieszczeń po zlikwidowanych kabinach zsypowych) w budynkach przy ulicy Radockiego 56, 126, 192, 246, 270 oraz II przetarg pisemny ofertowy na wynajem pozostałych schowków (pomieszczeń po zlikwidowanych kabinach zsypowych) w budynkach przy ulicy Radockiego 170, 248, Łętowskiego 8.

Informujemy, że II przetarg na pozostałe pomieszczenia dotyczy schowków pomiędzy:

Radockiego 170 - parterem a I piętrem oraz IV a V piętrem,

Radockiego 248 - VIII a IX piętrem oraz X a XI piętrem,

Łętowskiego 8 - II a III piętrem; IV a V piętrem oraz VI a VII piętrem.

Oferty na wypełnionych drukach Spółdzielni w zaklejonych kopertach z dopiskiem „Przetarg” oraz nr budynku którego dotyczy można składać w Administracji Osiedla przy ul. Radockiego 152 do 13.12.2022r.

Druki oraz zasady wynajmu dostępne są w Administracji Osiedla oraz na stronie internetowej Spółdzielni: www.smsilesia.katowice.pl.

Ponadto informujemy, że zgodnie z uchwałą Zarządu Spółdzielni stawką wyjściową dla przetargu jest kwota 8zł miesięcznie za wynajmowane pomieszczenie, a wpływy najmu schowków jako pożytki, w całości zasilą fundusz remontowy z nieruchomości.

Aktualizacja komunikatu w sprawie ista Polska sp. z o.o.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Silesia” w nawiązaniu do wcześniejszych komunikatów związanych z firmą ista Polska sp. z o.o., informuje, iż w piśmie z dnia 24.08.2022 r. ista Polska sp. z o.o. poinformowała Spółdzielnię m.in., że:

„Przeprowadzona analiza, wspierana przez czołowych ekspertów ds. cyberprzestępczości, została zakończona i możemy wykluczyć, że hakerzy pozyskali dane osobowe, które przetwarzamy w imieniu naszych klientów w Polsce lub, że uzyskali dostęp do danych z naszych urządzeń pomiarowych.”

Jednocześnie Spółdzielnia Mieszkaniowa „Silesia” informuje, iż działania związane z wykrytym cyberatakiem, które mają miejsce w grupie ista pozostały bez wpływu na terminowość czy rzetelność rozliczeń mediów z mieszkańcami Spółdzielni. Spółdzielnia nie dostrzegła żadnych niepokojących oznak związanych z komunikatami przekazanymi przez grupę ista. Nie odnotowano żadnego negatywnego wpływu na bieżącą pracę Spółdzielni.