UWAGA ! Witryna korzysta z plików cookie wyłącznie dla Twojej wygody i służą jedynie do identyfikacji bieżącej sesji .
Korzystając z witryny wyrażasz zgodę na ich stosowanie zgodnie z ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w tym miejscu!
SM SILESIA

Przetargi nieograniczone

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „SILESIA” w Katowicach ul. Głuszców 9

ogłasza przetargi nieograniczone na:

1. naprawę - malowanie elewacji budynków mieszkalnych przy ul. Radockiego 290-296 oraz Spokojnej 41-49 w Katowicach

2. doprowadzenie istniejącej instalacji wodociągowej przeciwpożarowej do stanu zgodnego z aktualnymi przepisami wraz z opracowaniem dokumentacji technicznej w budynkach przy ul. Radockiego 198, 200, 202, 216, 218, 220, 222, 244, 246, 248, 250, 280, 282 w Katowicach.

Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Działu Remontów tel. (32) 20-28-034 wew. 313 i 413 lub Działu Inspektorów Nadzoru wew. 327.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia będzie dostępna w siedzibie Spółdzielni w Katowicach przy ul. Głuszców 9 pokój nr 6 lub drogą elektroniczną po wcześniejszym zgłoszeniu.

Poszukujemy wykonawców

Spółdzielnia Mieszkaniowa SILESIA poszukuje wykonawców na wykonanie:

1. Remont balkonów

2. Malowanie klatek schodowych

3. Remont schodów zewnętrznych

4. Roboty blacharsko-dekarskie

5. Wymianę pionów instalacji c.o.

Konieczna wizja lokalna. Oferta powinna zawierać składniki cenotwórcze.

W sprawach technicznych należy kontaktować się z p. Stanisławem Kulawiak, tel. 607 346 290

Posiedzenie Rady Nadzoreczej

Informujemy, że w dniu 22.05.2019 r. odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej SM „Silesia” z następującym porządkiem obrad :

1. Otwarcie posiedzenia.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 24.04.2019 r.

4. Ocena przygotowań do Walnego Zgromadzenia.

5. Informacja Zarządu nt. termomodernizacji zasobów Spółdzielni.

6. Informacja Zarządu n/t bieżących działań Spółdzielni.

7. Informacja o działaniach rad osiedli.

8. Korespondencja.

9. Zakończenie posiedzenia.

Protokół z posiedzenia zostanie zamieszczony na stronie internetowej po jego przyjęciu przez Radę Nadzorczą.

Plan Gospodarczo - Finansowy

Plan Gospodarczo – Finansowy został zatwierdzony przez Radę Nadzorczej Uchwałą nr 7/19 dnia 25.03.2019r.

Ze względu na obszerność przedmiotowego planu prezentujemy tylko zestawienia zbiorcze dot.:

funduszu remontowego, gospodarki nieruchomościami, pozostałej działalności spółdzielni, które są dostępne w zakładce Plan Godpodarczo-Finansowy po zalogowaniu. kliknij tutaj.

Szczegółowy plan gospodarczo-finansowy dostępny jest do wglądu w administracjach osiedlowych oraz siedzibie spółdzielni przy ul. Głuszców 9 (pok. nr 12). Planowany zakres prac remontowych nieruchomości jest wywieszony na tablicach ogłoszeń w budynkach danej nieruchomości.

E-maile kierowane do Spółdzielni

Do naszej Spółdzielni coraz częściej przychodzi korespondencja pocztą mailową . Wobec powyższego uprasza się osoby korzystające z tej formy o podawanie nazwiska i adresu zamieszkania.

Brak tych danych będzie skutkował nie udzieleniem odpowiedzi na korespondencję.