UWAGA ! Witryna korzysta z plików cookie wyłącznie dla Twojej wygody i służą jedynie do identyfikacji bieżącej sesji .
Korzystając z witryny wyrażasz zgodę na ich stosowanie zgodnie z ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w tym miejscu!
SM SILESIA

Zatwierdzenie planu gospodarczo- finansowego Spółdzielni

W dniu 21.03.2023r. Uchwałą Rady Nadzorczej nr 4/23 został zatwierdzony plan gospodarczo- finansowy Spółdzielni Mieszkaniowej „Silesia”” w Katowicach na rok 2023.

Ze względu na obszerność przedmiotowego planu prezentujemy tylko zestawienia zbiorcze dot.:

- funduszu remontowego

- gospodarki nieruchomościami

- pozostałej działalności spółdzielni

Plan jest dostępny do wglądu po zalogowaniu na stronie internetowej Spółdzielni w zakładce plan gospodarczo – finansowy.

Poszukujemy wykonawców

Spółdzielnia Mieszkaniowa „ SILESIA” poszukuje wykonawców na wykonanie :

 - remontu schodów wejściowych do budynków

 - remontu balkonów

 - remontu nawierzchni z kostki brukowej

 - remontu dachów

Dodatek mieszkaniowy

Warunki ubiegania się o dodatek mieszkaniowy – aktualizacja 2023r.

O dodatek mieszkaniowy można się ubiegać, jeżeli średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego uzyskany w okresie trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie dodatku nie przekracza:

- 40% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej (2.538,46 zł) - dla osoby mieszkającej samotnie)

- 30% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej (1.903,85 zł) - dla rodziny, w której są co najmniej dwie osoby)

Wielkość mieszkania, która ma wpływ na otrzymanie dodatku nie uległa zmianie.

Dla przypomnienia podajemy, że nie może ona przekroczyć:

• dla 1 osoby 35 m2

• dla 2 osób 40 m2

• dla 3 osób 45 m2

• dla 4 osób 55 m2

• dla 5 osób 65 m2 + 5 m2 dla każdej następnej osoby.

Dopuszczalne jest przekroczenie powierzchni normatywnej do 30%.

Jeśli w lokalu mieszka osoba niepełnosprawna, poruszająca się na wózku, lub jeżeli niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w odrębnym pokoju, wielkość powierzchni normatywnej zwiększa się o 15 m2.

Wnioski o dodatek mieszkaniowy są do pobrania na stronie internetowej MOPS www.mops.katowice.pl lub w Terenowym Punkcie Pomocy Społecznej. Wypełniony wniosek należy złożyć w siedzibie Terenowego Punktu Pomocy Społecznej przy ul. Łętowskiego 6a.

W wypadku stwierdzenia, że osoba, której przyznano dodatek mieszkaniowy, nie opłaca na bieżąco należności za zajmowany lokal mieszkalny, wypłatę dodatku mieszkaniowego wstrzymuje się, w drodze decyzji administracyjnej, do czasu uregulowania zaległości. Jeżeli uregulowanie zaległości nie nastąpi w ciągu 3 miesięcy od dnia wydania decyzji, o której mowa w zdaniu pierwszym, decyzja o przyznaniu dodatku mieszkaniowego wygasa. W wypadku uregulowania należności w terminie określonym w zdaniu drugim wypłaca się dodatek mieszkaniowy za okres, w którym wypłata była wstrzymana.

Osoba, w stosunku do której z powodu nieuregulowania należności za zajmowany lokal mieszkalny wygasła decyzja o przyznaniu dodatku mieszkaniowego, może wystąpić ponownie o jego przyznanie po uregulowaniu zaległości powstałych w okresie obowiązywania tej decyzji.

Ubezpieczenie mieszkania UNIQA

 

 

WNIOSEK - kliknij tutaj

E-maile kierowane do Spółdzielni

Do naszej Spółdzielni coraz częściej przychodzi korespondencja pocztą mailową.

Wobec powyższego uprasza się osoby korzystające z tej formy o podawanie nazwiska i adresu zamieszkania.

Brak tych danych będzie skutkował nie udzieleniem odpowiedzi na korespondencję.