UWAGA ! Witryna korzysta z plików cookie wyłącznie dla Twojej wygody i służą jedynie do identyfikacji bieżącej sesji .
Korzystając z witryny wyrażasz zgodę na ich stosowanie zgodnie z ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w tym miejscu!
SM SILESIA

Nieograniczony przetarg na ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego

   Spółdzielnia Mieszkaniowa „SILESIA” z siedzibą w Katowicach przy ul. Głuszców 9 informuje, że dnia 8.12.2021 r. o godzinie 15.oo odbędzie się ustny, nieograniczony przetarg na ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego położonego w Katowicach przy ul. Radockiego 202/2, pow. użytk. 36,91 m2. Mieszkanie składa się z 1 pokoju, kuchni, łazienki z ubikacją i przedpokoju usytuowane jest na parterze, w budynku VIII piętrowym.

Cena wywoławcza 161.000,00 zł.

Lokal mieszkalny można oglądać po uprzednim telefonicznym porozumieniu się z administracją pod numerem telefonu (32) 206 11 26. Osoby stawające do przetargu obowiązane są wnieść wadium w wysokości 5% ceny wywoławczej przelewem na rachunek bankowy SM „Silesia” :

76 1020 2313 0000 3402 0023 9954.

Wadium powinno wpłynąć na konto Spółdzielni nie później niż w dniu poprzedzającym termin przetargu tj. do 7.12.2021 r. Wpłata po tym terminie nie upoważnia do brania udziału w przetargu. Spółdzielnia zachowuje na swoją rzecz wadium bez obowiązku jego zwrotu gdy przystępujący do przetargu nie weźmie w nim udziału. Spółdzielnia informuje, że przetarg odbędzie się zgodnie z zasadami ustalonymi w Regulaminie określającym tryb i zasady przetargu na ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego, z którego treścią należy zapoznać się na stronie internetowej www.smsilesia.katowice.pl (Regulaminy).

Wylicytowana cena nabycia przedmiotowego lokalu mieszkalnego winna być uiszczona na rachunek bankowy SM”Silesia” jw. w terminie do 29.12.2021 r.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu w każdym czasie i bez podania przyczyn.

Bliższych informacji udziela Dział Członkowski tel. (32) 202 80 34 wewn. 2.

Przetarg nieograniczony

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „SILESIA” w Katowicach ul. Głuszców 9

ogłasza przetarg nieograniczony na:

kompleksowe malowanie klatek schodowych w budynkach mieszkalnych znajdujących się w zasobach Spółdzielni „SILESIA” w Katowicach

Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Działu Remontów tel. (32) 20-28-034 wew. 313 lub Działu Inspektorów Nadzoru wew. 327. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia będzie dostępna w siedzibie Spółdzielni w Katowicach przy ul. Głuszców 9 pokój nr 6 lub drogą elektroniczną po wcześniejszym zgłoszeniu.

Komunikat na temat bieżącej pracy SM SILESIA

SZANOWNI MIESZKAŃCY

Spółdzielnia Mieszkaniowa „SILESIA” informuje, że od dnia 02.08.2021r. przywrócono  możliwość osobistego załatwiania spraw przez  mieszkańców w siedzibie Spółdzielni oraz administracjach osiedlowych w następujących godzinach:

  • poniedziałek, wtorek, czwartek – 8:00-14:30
  • środa – 8:00-17:00
  • piątek – nieczynne

Obsługa mieszkańców będzie odbywać się z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa (pomiar temperatury, dezynfekcja rąk, rękawiczki, maseczka).

W związku z zapobieganiem i przeciwdziałaniem zakażeniu koronawirusem w dalszym ciągu zachęcamy do załatwiania wszelkich spraw drogą pocztową, mailową lub telefonicznie. Ponownie informujemy, że kontakt z służbami Spółdzielni jest możliwy drogą telefoniczną lub elektroniczną:

telefony w godzinach pracy spółdzielni:

  • Centrala Spółdzielni - 32 202 80 34
  • Administracja „Odrodzenia” - 32 206 11 26
  • Administracja „Południe” - 32 202 90 02

telefon awaryjny po godzinach pracy spółdzielni:

  • dyżur - 607 692 272

Apelujemy o niezwykle odpowiedzialne zachowanie i dostosowanie się do powyższych zaleceń w osobistym oraz wspólnym interesie Mieszkańców i pracowników naszej Spółdzielni.

W dalszym ciągu, dwukrotnie w ciągu doby, dodatkowej dezynfekcji na klatkach schodowych poddawane są miejsca najczęściej używane (dotykane) czyli poręcze, przyciski, klamki itp. 

 

Dodatek mieszkaniowy

ZMIANY ZASAD PRZYZNAWANIA DODATKU MIESZKANIOWEGO OD DNIA 1 LIPCA 2021R.

     Na podstawie nowelizacji Ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2021r. poz.11) przedstawiamy kilka najistotniejszych zmienionych zasad przyznawania dodatku mieszkaniowego:

- dodatek przysługuje najemcom albo podnajemcom lokali mieszkalnym, zamieszkujących w tych lokalach,

- dodatek mieszkaniowy przysługuje w związku z zamieszkiwaniem w jednym lokalu mieszkalnym albo zajmowaniem jednego lokalu mieszkalnego,

- dodatek mieszkaniowy przysługuje ww. osobom, jeżeli w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o jego przyznanie średni miesięczny dochód przypadający na jednego członka gospodarstwa domowego wnioskodawcy nie przekroczył w gospodarstwie:

1) jednoosobowym – 40 %,

2) wieloosobowym - 30 %

przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, obowiązującego w dniu złożenia wniosku.

Wielkość mieszkania, która ma wpływ na otrzymanie dodatku nie uległa zmianie. Dla przypomnienia podajemy, że nie może ona przekroczyć:

• dla 1 osoby 35 m2

• dla 2 osób 40 m2

• dla 3 osób 45 m2

• dla 4 osób 55 m2

• dla 5 osób 65 m2 + 5 m2 dla każdej następnej osoby.

Dopuszczalne jest przekroczenie powierzchni normatywnej do 30%. Jeśli w lokalu mieszka osoba niepełnosprawna, poruszająca się na wózku, lub jeżeli niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w odrębnym pokoju, wielkość powierzchni normatywnej zwiększa się o 15 m2.

Pełnych informacji udziela Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Najbliższy punkt MOPS – Katowice ul. Łętowskiego 6A. tel. 32 206-15-68.

Wnioski o dodatek mieszkaniowy są do pobrania na stronie internetowej MOPS www.mops.katowice.pl lub w Terenowym Punkcie Pomocy Społecznej. Wypełniony wniosek należy złożyć w siedzibie Terenowego Punktu Pomocy Społecznej przy ul. Łętowskiego 6a.

Poszukujemy wykonawców

Spółdzielnia Mieszkaniowa „ SILESIA” poszukuje wykonawców na wykonanie :

- remontu schodów wejściowych do budynków

- malowanie klatek schodowych

- remontu balkonów przy ul. Gen. Jankego 120;

- remontu nawierzchni z kostki brukowej oraz nawierzchni z mieszanki bitumicznej

- prac remontowych związanych z pokryciem dachów