UWAGA ! Witryna korzysta z plików cookie wyłącznie dla Twojej wygody i służą jedynie do identyfikacji bieżącej sesji .
Korzystając z witryny wyrażasz zgodę na ich stosowanie zgodnie z ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w tym miejscu!
SM SILESIA

Zawiadomienie o Walnym Zgromadzeniu Członków SM SILESIA

Spółdzielnia Mieszkaniowa Silesia co roku w maju lub czerwcu ( w zgodzie z przepisami nakazującymi przeprowadzenie Walnego Zgromadzenie do końca czerwca) zwoływała Walne Zgromadzenie . W tym roku w związku z rozprzestrzeniającym się koronawirusem COVID 19 było to niemożliwe ze względu na konieczność zachowania bezpieczeństwa i obowiązujące w związku z tym przepisy prawa. Mając na uwadze informacje o możliwości znacznego wzrostu zachorowań w okresie jesienno-zimowym, aktualny stan prawny dotyczący organizowania zgromadzeń oraz możliwości wynajmu odpowiednich pomieszczeń do ich przeprowadzenia, Zarząd Spółdzielni podjął decyzję o zwołaniu Walnego Zgromadzenia członków naszej Spółdzielni i przedstawia poniżej zawiadomienie o tym wydarzeniu. Zapewniamy Państwa, że organizujemy Walne Zgromadzenie w oparciu o „Wytyczne dla organizatorów spotkań biznesowych, szkoleń, konferencji i kongresów w trakcie epidemii SARS-Cov-2”(..) opracowane przez Ministerstwo Rozwoju z Głównym Inspektorem Sanitarnym oraz zachowując odpowiednie środki ostrożności ujęte w Rozporządzeniu Rady Ministrów z 19 czerwca br. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 8(3) ust. 6 Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 845 z późn. zm.) oraz na podstawie § 21 ust.1 i 2 statutu SM „Silesia”, Zarząd Spółdzielni zawiadamia, że w dniu 28 sierpnia 2020 r. o godz. 16.30 w hali sportowej Szkoły Podstawowej nr 56 przy ul. Spółdzielczości 21 w Katowicach – Piotrowicach odbędzie się

WALNE ZGROMADZENIE Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Silesia”

 

Czytaj więcej

Przetarg

     Spółdzielnia Mieszkaniowa „SILESIA” z siedzibą w Katowicach przy ul. Głuszców 9 informuje, że dnia 12.08.2020 r. o godzinie 15.oo odbędzie się ustny, nieograniczony przetarg na ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego położonego w Katowicach przy ul. Radockiego 290/13, pow. użytk. 61,40 m2.

Mieszkanie składa się z 3 pokoi, kuchni, łazienki, ubikacji i przedpokoju usytuowane jest na IV piętrze, w budynku IV piętrowym.

Cena wywoławcza 247.600,00 zł

Lokal mieszkalny można oglądać po uprzednim telefonicznym porozumieniu się z administracją pod numerem telefonu (32) 206 11 26.

Osoby stawające do przetargu obowiązane są wnieść wadium w wysokości 5% ceny wywoławczej przelewem na rachunek bankowy SM „Silesia” :

76 1020 2313 0000 3402 0023 9954.

Wadium powinno wpłynąć na konto Spółdzielni nie później niż w dniu poprzedzającym termin przetargu tj. do 11.08.2020 r.

Wpłata po tym terminie nie upoważnia do brania udziału w przetargu. Spółdzielnia zachowuje na swoją rzecz wadium bez obowiązku jego zwrotu gdy przystępujący do przetargu nie weźmie w nim udziału.

Spółdzielnia informuje, że przetarg odbędzie się zgodnie z zasadami ustalonymi w Regulaminie określającym tryb i zasady przetargu na ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego, z którego treścią należy zapoznać się na stronie internetowej www.smsilesia.katowice.pl (Regulaminy).

Wylicytowana cena nabycia przedmiotowego lokalu mieszkalnego winna być uiszczona na rachunek bankowy SM”Silesia” jw. w terminie do 30.09.2020 r. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu w każdym czasie i bez podania przyczyn.

Bliższych informacji udziela Dział Członkowski tel. (32) 2028-034.

Ubezpieczenie mieszkania UNIQA

 

 

WNIOSEK - kliknij tutaj

Poszukujemy wykonawców

Spółdzielnia Mieszkaniowa „ SILESIA” poszukuje wykonawców na wykonanie :

• remontu schodów wejściowych do budynków przy ul. Żurawiej 26, Gen. Jankego 125, 112, 116, Fredry 5, Szewskiej 6, 6b, Północnej 23;

• remontu balkonów przy ul. Gen. Jankego 120;

• remontu chodników rejonie budynków przy ul. Żurawiej 42-44, Gen. Jankego 116, Radockiego 152-196.

Walne zgromadzenie w spółdzielni mieszkaniowej a epidemia koronawirusa

 Spółdzielnia Mieszkaniowa "SILESIA" co roku w maju lub czerwcu zwoływała Walne Zgromadzenie. Jednakże w roku 2020r. rozprzestrzeniający się koronawirus COVID-19 miał znaczący wpływ na organizację zgromadzeń. W związku z wprowadzonym na terenie kraju stanem epidemii,  z dniem     1 kwietnia 2020r. weszła w życie ustawa z dnia 31 marca 2020r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, zwana specustawą antykryzysową.

Art. 90 powołanej ustawy stanowi:

Jeżeli ustawowy termin zwołania walnego zgromadzenia spółdzielni albo zebrania właścicieli lokali przypada w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, trwającego w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy lub ogłoszonego bezpośrednio po okresie trwającym w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy, ulega on przedłużeniu o 6 tygodni od dnia odwołania tego stanu.

W związku z powyższym o terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia zostaną Państwo poinformowani, zgodnie z treścią Statutu, co najmniej na 21 dni przed jego zwołaniem.